ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

εκτιμώμενου προϋπολογισμού 600.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 185053.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία

Όροι Διακήρυξης

Περιληπτική Διακήρυξη

Τεύχη Μελέτης (Τεύχος 1 & 2, ΕΣΥ)

Σχέδια Μελέτης

Μετάβαση στο περιεχόμενο