ΨΗΦΙΣΜΑ του ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ, Χαλκιδική, 7 – 9 Μαϊου 2015

Print Friendly, PDF & Email

Η κατάσταση σήμερα

Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που τα τελευταία χρόνια μαστίζει τη χώρα μας.

Το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας για την πορεία και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές μας, οι καθημερινές αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις θεσμικών εκπροσώπων, αλλά και αποφάσεις της Κυβέρνησης όπως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας», έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Αυτοδιοίκηση και μάλιστα όχι μόνον ως θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και ως βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας.

Οι Α΄ βάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλά πως, με τις συγχωνεύσεις των Δήμων, των Νομικών τους Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και με την ταυτόχρονη τεράστια μείωση της χρηματοδότησής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τουλάχιστον κατά 65%, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Είναι επίσης γνωστή η καθοριστική συμβολή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος, όταν μάλιστα ο στενός δημόσιος τομέας εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα να αντιληφθούν επιτέλους ότι οι Δήμοι της χώρας αποτελούν το τελευταίο ανάχωμα του Κράτους απέναντι στην κοινωνική κρίση, την φτώχεια και την ανεργία και πως μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει το μοχλό για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της προοπτική. Οι Δήμοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα  για την τοπική ανάπτυξη και συνολικά για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, το Συνέδριο αποφασίζει οι Δήμοι και τα συλλογικά τους όργανα ΚΕΔΕ και ΠΕΔ, να αναλάβουν νέες περισσότερες και ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες, που να έχουν στόχο αφενός την αναβάθμιση του θεσμού, καθιστώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκη και αφετέρου την προώθηση πολιτικών πρωτοβουλιών και θεσμικών ρυθμίσεων, που θα διευκολύνουν την εξεύρεση λύσεων σε κρίσιμα ζητήματα όπως:

 • Η θεσμική ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., με ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας.
 • Η υιοθέτηση ενός νέου διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της χώρας, όπου το Κεντρικό Κράτος θα έχει επιτελικό ρόλο με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και Περιφερειών.
 • Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας των Δήμων, με φορολογική αποκέντρωση, χωρίς νέους φόρους και νέα φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, ο τερματισμός της πολιτικής συνεχών περικοπών στη χρηματοδότησή τους και η σταδιακή επιστροφή των πλεονασμάτων που οι Δήμοι διαμόρφωσαν τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη ΣΑΤΑ και το ΠΔΕ.
 • Η ισότιμη συμμετοχή της Α΄ βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Δήμων με δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Η διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διευρύνεται ο ρόλος τους στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.
 • Η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση ενός φιλικού στο περιβάλλον και οικονομικά συμφέροντος για τους πολίτες συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, με αποκλειστική ευθύνη των Δήμων.
 • Η ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στην προώθηση και ολοκλήρωση του Χωροταξικού και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκφράζει τη ριζική αντίθεσή της στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και την επιτροπεία που έχει επιβάλλει στους Δήμους. Τα προβλήματα από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί το Παρατηρητήριο οδηγούν έναν-έναν τους Δήμους σε αδιέξοδο.
 • Υποστηρίζει τους ακόλουθους δύο στρατηγικούς στόχους:
  • την σταδιακή προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή σε πρώτο στάδιο την αύξηση του ποσοστού των εσόδων των Δήμων στο 8% του ΑΕΠ, με τελικό στόχο το 11,5%, που αποτελεί τον κοινοτικό μέσο όρο και
  • την δημοσιονομική αποκέντρωση με μεταφορά φορολογικών πόρων και ισχυρό αναδιανεμητικό μηχανισμό, χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.
 • Διεκδικεί την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους Δήμους, με συνδυασμένη χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους και χρηματοπιστωτική ενίσχυση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • Προτείνει τη μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα.
 • Απαιτεί τη διάθεση 2 δις ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη δημιουργία επιχειρησιακού προγράμματος, με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς όπως την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ή άλλους φορείς Τ.Α. (π.χ. Δήμους).
 • Ζητά την άμεση απόδοση όλων των οφειλομένων από τους θεσμοθετημένους πόρους.
 • Εμμένει στη διατήρηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος ΦΠΑ που αφορά νησιωτικούς Δήμους  και ζητάει την επέκτασή του σε απομακρυσμένους Δήμους ορεινών περιοχών.
 • Προτείνει την αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προτεραιότητα σε μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και
 • Προετοιμάζει σταδιακά την ολοκλήρωση της νέας κατανομής των ΚΑΠ ώστε να αρθούν οι κάθε είδους αδικίες που έχουν προκύψει από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την τελευταία απογραφή.

Τέλος, επιμένει να δοθεί η δυνατότητα στους υπερχρεωμένους Δήμους, αφού καταθέσουν Πρόγραμμα Εξυγίανσης, που θα έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις, να μπορούν κατά παρέκκλιση του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010 να δανειοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΘΕΣΜΙΚΑ

Το Συνέδριο, με βάση τους στόχους που τέθηκαν και γνωρίζοντας τη βούληση της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, συνηγορεί, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της εφαρμογής του, στην βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, δίνοντας προτεραιότητα στα ακόλουθα ζητήματα:

 • Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της δημόσιας διοίκησης (Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες και Δήμοι) και αποκέντρωση  νέων αρμοδιοτήτων με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με ταυτόχρονη μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και πόρων.
 • Βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων με κατεύθυνση τη συγχώνευση και κατάργηση οργάνων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Εκσυγχρονισμός των πολιτικών προσωπικού των Δήμων, κωδικοποίηση των διατάξεων που το αφορούν, ελεύθερες προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε όλους τους Δήμους και ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς και διατήρηση του θεσμικού πλαισίου της διαδημοτικής κινητικότητας.
 • Κατάργηση των πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών και δημιουργία ενιαίου ελεγκτικού συστήματος.
 • Εκπόνηση Ενιαίου Κώδικα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
 • Οριστική επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν στην καταστατική θέση των αιρετών, ώστε να ρυθμιστούν με σαφήνεια τα θέματα που αφορούν:
  • στο μισθολογικό καθεστώς των αιρετών
  • στις ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
  • σε θέματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χορηγίες
  • στην επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας
  • στην επανεξέταση του ζητήματος της θέσης των αιρετών σε αργία
  • στην άρση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου όλων των δημάρχων-δικηγόρων, με δυνατότητα επιλογής άσκησης του λειτουργήματός τους.

Τέλος, το Συνέδριο εκτιμά ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το χωροταξικό των Δήμων πρέπει να αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις μεγάλων νησιωτικών Δήμων, μετά από συστηματική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαβούλευση μεταξύ της ΚΕΔΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των νησιών.

Επίσης, για την άμεση βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων, πρέπει να ρυθμιστούν τα παρακάτω επίκαιρα και επείγοντα θέματα:

 • Δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Γραμματέων σε όλους τους Δήμους.
 • Δυνατότητα πρόσληψης Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α., με την επαναφορά των διατάξεων που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. και επαναφορά της διάταξης για την πρόσληψη Ιδιαιτέρων Γραμματέων των Δημάρχων.
 • Επαναφορά της διάταξης για την αποζημίωση των αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Επαναφορά της διάταξης για την αντιμισθία όλων των Αντιδημάρχων.
 • Επαναφορά της διάταξης για την αποζημίωση και την ειδική άδεια των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων, σε Δήμους κάτω των 100.000 κατοίκων.
 • Έγκριση μεταφοράς αθλητών με μεταφορικά μέσα των Δήμων.

 

Ειδικά για την ενίσχυση των μικρών Δήμων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών το Συνέδριο της ΚΕΔΕ προτείνει και διεκδικεί:

 • Άμεση, κατά προτεραιότητα στελέχωση των υπηρεσιών τους με εξειδικευμένο προσωπικό και ισχυρά κίνητρα πρόσληψης, καθώς και επανεξέταση του πλαισίου αρμοδιοτήτων του προσωπικού των ΚΕΠ.
 • Πρόβλεψη ειδικών φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 • Επαναφορά του καθεστώτος ασφάλισης στον ΟΓΑ επαγγελματιών ορεινών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων και
 • Μετάβαση στο ψηφιακό σήμα όλων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας.

 

 Τέλος, το Συνέδριο ζητάει την επιστροφή στην υπηρεσία των απολυθέντων και μακροχρόνια απασχοληθέντων συμβασιούχων των ΚΕΠ, ως ειδικού κλάδου που προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες.

 

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Συνέδριο εναντιώνεται στους διαρκείς πειραματισμούς στην Παιδεία και απαιτεί την κατάρτιση πλήρους και μακράς πνοής σχεδίου για την Παιδεία και τον Πολιτισμό, με Εθνική Συμφωνία, σταθερό ορίζοντα υλοποίησης και ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων της χώρας.

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Το Συνέδριο επισημαίνει την ανάγκη για άμεση έκδοση όλων των εξουσιοδοτικών και εκτελεστικών διατάξεων για την ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την χωροταξία – πολεοδομία, που άλλαξε ριζικά από το 2010 έως το 2014.

Για να μη χαθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα κάτωθι:

 • Ολοκλήρωση του σχεδιασμού στο επίπεδο των Δήμων (γενικά πολεοδομικά σχέδια – τοπικά χωρικά σχέδια) σε συνδυασμό με την προστασία – διαχείριση των δασών και των περιοχών NATURA 2000.
 • Ολοκλήρωση και αναθεώρηση των σχεδίων πόλης και των πράξεων εφαρμογής τους με ενιαίο πλαίσιο για τις χρήσεις γης, βιοκλιματικά κριτήρια και αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματος των απαλλοτριώσεων.

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι προτεραιότητα για τις πόλεις μας να προωθήσουμε μέτρα που αφορούν:

 • Τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, διαδρομές πεζών και ποδηλάτων, πολιτικές στάθμευσης και λειτουργία γραφείου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και ανάδειξης καλών πρακτικών από την ΚΕΔΕ.
 • Την αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας με την ενσωμάτωση κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού στις πολεοδομικές μελέτες, την υποχρέωση χρήσης ψυχρών υλικών ή υλικών αντίστοιχων προδιαγραφών σε όλα τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης δορυφορικής θερμοφωτογράφησης για όλες τις πόλεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αφορά αποκλειστικά τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και είναι σημαντικό να τεθούν σε ριζική αναθεώρηση, με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Θεωρούμε αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, συνολικά για την χώρα μας, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα το οποίο θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.

Για την ΚΕΔΕ αποτελεί βασικό ζητούμενο, η εφαρμογή του κάθε μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων να διασφαλίζει:

 • Την ενεργό συμμετοχή των πολιτών χωρίς την οποία κανένα σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
 • Την επίτευξη όχι μόνο του χαμηλότερου δυνατού κόστους για τους Δήμους και τους πολίτες, αλλά εφόσον είναι εφικτό, ακόμη και την επίτευξη κέρδους που θα επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες.
 • Την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Την ενίσχυση της ανακύκλωσης χωρίς όμως αύξηση του λειτουργικού κόστους στους Δήμους και στους πολίτες.

Τέλος, με αφορμή τα πρόστιμα της Ε.Ε. που καλούνται να καταβάλουν οι Δήμοι και κυρίως οι μικροί νησιωτικοί για τους ΧΑΔΑ και επειδή οι Κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έδωσαν τη δυνατότητα στους Δήμους (προσωπικό, πόρους), σε συνδυασμό με την έλλειψη Εθνικού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διαχείρισής τους, το Συνέδριο απαιτεί:

 • Τα πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ να τα επιβαρυνθεί το Κεντρικό Κράτος, το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά, για την υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης των ΧΑΔΑ.

 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτούμε:

 • Τη χρηματοδοτική κάλυψη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για όλα τα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων που απεντάχθηκαν ή δεν πρόλαβαν να ωριμάσουν στην τρέχουσα προγραμματική.
 • Τη χρηματοδοτική κάλυψη όλων των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων νε προτεραιότητα στις περιοχές που εμφανίζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
 • Τη λήψη δραστικότερων μέτρων εξοικονόμησης νερού στην άρδευση και την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων στο τοπικό επίπεδο.
 • Τη δημιουργία φραγμάτων και ορθολογικών συστημάτων άρδευσης για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Για τα ενεργειακά θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Δήμων απαιτούμε:

 • Ειδικά τιμολόγια της ΔΕΔΔΗΕ για κοινωφελείς εγκαταστάσεις και παραγωγικές υποδομές των Δήμων.
 • Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού με συμμετοχή στο κόστος και της ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ειδικό πρόγραμμα υπογειοποίησης δικτύων μεταφοράς στον αστικό τουλάχιστον χώρο με χρηματοδοτική κάλυψη από τους φορείς διαχείρισης ενέργειας.
 • Τη χωροθέτηση ΑΠΕ με γνωμοδότηση των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.
 • Τη δημιουργία ενεργειακού παρατηρητηρίου των Δήμων της χώρας και δομή στήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων» στο επίπεδο της ΚΕΔΕ με εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση των ΣΔΑΕ από τους Δήμους.
 • Τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Δήμους, κατά το πρότυπο του προγράμματος των πράσινων κοινοτήτων.
 • Τον ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό των Δήμων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Έχει διαπιστωθεί ότι οι Δήμοι της χώρας και η ελληνική περιφέρεια είναι σήμερα ανοχύρωτοι στο έλεος φυσικών καταστροφών, που δυστυχώς εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα τα τελευταία χρόνια.

Γι’ αυτό απαιτούμε:

 • Τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας σε κάθε δήμο ξεχωριστά, με οριζόντια υποστήριξη μέσω της ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
 • Την επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά το ρόλο των Ο.Τ.Α. στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, προκειμένου να απαλειφθούν κενά, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και διατάξεις βάσει των οποίων διώκονται αβίαστα αιρετοί για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Τη μετατροπή της ΣΑΤΑ πυροπροστασίας σε ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας με ταυτόχρονο διπλασιασμό των πόρων.
 • Τη διασφάλιση πόρων για την εκπόνηση τεχνικών μελετών προσδιορισμού επικινδυνότητας και διαχείρισης φυσικών κινδύνων ανά περιοχή (κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές κλπ.).
 • Την ενίσχυση και αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Την πρόβλεψη προγραμμάτων απασχόλησης για πολιτική προστασία

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η κοινωνική πολιτική στη χώρα μας ασκείται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από τους Δήμους, που την τελευταία πενταετία σήκωσαν το κύριο βάρος στήριξης εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της οικονομικής κρίσης. Γι’ αυτό τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής αποτελούν για την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση κορυφαία προτεραιότητα και η Κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να το αναγνωρίσει ενισχύοντας τις χιλιάδες κοινωνικές δομές των Δήμων με προσωπικό, πόρους και προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τρέχουσα περίοδο αλλά και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν ως εξής:

 • Για το Επισιτιστικό Πρόγραμμα και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα διεκδικούμε:
  • Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού πρέπει να έχουν τον πρώτο ρόλο ως «Επικεφαλής Εταίροι» διότι πληρούν τα κριτήρια της εγγύτητας, της συμπληρωματικότητας, της ιδιαιτερότητας και της αποκέντρωσης, καλύπτοντας με το δίκτυο των χιλιάδων κοινωνικών δομών που διαθέτουν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.
  • Την οριζόντια κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας και φτώχειας αλλά και άλλων γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων.
  • Την επέκταση και εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλους τους Δήμους της χώρας.
 • Για τα Προγράμματα Κοινωνικής Συνοχής διεκδικούμε:
  • Διασφάλιση της συγχρηματοδότησης όλων των Κοινωνικών Δομών – Προγραμμάτων της Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού με ταυτόχρονη διασφάλιση απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού (Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων κ.ά.).
  • Την αξιοποίηση κονδυλίων από αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) διεκδικούμε:
  • Την αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος σε 250 εκ. ευρώ για το 2015-2016, αλλά και για όλη την προγραμματική περίοδο.
 • Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Προαγωγή της Υγείας διεκδικούμε:
  • Τη θεσμοθετημένη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων.
  • Την ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας σε τοπικό επίπεδο.
  • Τη διασφάλιση της λειτουργίας των 75 Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Πέραν των ανωτέρω απαιτούνται άμεσα οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Κατάργηση της ΠΥΣ στις προσλήψεις προσωπικού κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου των ΑΜΕΑ σε αορίστου χρόνου.
 • Θεσμοθέτηση της αρμοδιότητας των Δήμων να αναλαμβάνουν δράσεις στον τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης για ζητήματα υγείας.
 • Θεσμοθέτηση της λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με πιστοποίηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συμβασιοποίησή τους με το ασφαλιστικό σύστημα.
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση Παιδικών Σταθμών.
 • Άμεση προώθηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας με ταυτόχρονη αύξηση του χρονικού διαστήματος απασχόλησης σε 10 ή 12 μήνες και δυνατότητα των Δήμων να προσλαμβάνουν το προσωπικό διαδοχικά εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος.
 • Άμεση αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. με τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στο Δ.Σ. του Οργανισμού. Λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών απασχόλησης με εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.
 • Συνδιαμόρφωση με τα συναρμόδια Υπουργεία και όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ενός «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» για τη μείωση της ανεργίας.
 • Ενίσχυση του ρόλου των Ο.Τ.Α. στα προγράμματα Απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα για τη νεανική ανεργία και την ανεργία πλησίον της συνταξιοδότησης.
 • Μέτρα θεσμικά και οικονομικά για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Αυτεπιστασίας στους Δήμους.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 • Για τα Τοπικά Δίκτυα Κοινωνικής Ασφάλειας και Στήριξης / Ενδυνάμωσης των Ευπαθών Ομάδων, το Συνέδριο αποφασίζει:
 • Την αξιοποίηση, ολοκλήρωση, αναβάθμιση και ομογενοποίηση υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών.
 • Την συνδυαστική αξιοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών Πόρων και, ειδικότερα:
 • Πόροι ΤΕΒΑ
 • Πόροι Θεματικού Στόχου 9 ΕΣΠΑ 2014-2 020 – ΕΚΤ (Κοινωνικές Υποδομές, Θύλακες φτώχειας και κοινωνικού διαχωρισμού)
 • Πόροι Θεματικού Στόχου 9 ΕΣΠΑ 2014-2 020 – ΕΤΠΑ
 • Πόροι Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.)
 • Πόροι Έξυπνης Εξειδίκευσης (αξιοποίηση Κοινωνικής Καινοτομίας)
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών μέσω Εθνικών Πόρων με ενιαίο τρόπο και συμπληρωματικά προς τις Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις. Αποφυγή της «σπατάλης» πόρων από  την υλοποίηση κατακερματισμένων και επικαλυπτόμενων δράσεων.
 • Σχετικά με τα Στρατηγικής σημασίας και Οριζόντια Ζητήματα, το Συνέδριο διεκδικεί:
 • Την άμεση και χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου / Κοινωνικού Εισοδήματος (εθνικοί πόροι).
 • Την ενσωμάτωση (σε όλες τις κοινωνικές πολιτικές) του σεβασμού της προσωπικότητας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των Ωφελουμένων.
 • Την ταυτοποίηση των Ωφελουμένων του ΤΕΒΑ με διαχείριση του Συστήματος Υποβολής Αιτημάτων από πιστοποιημένους Κοινωνικούς Λειτουργούς – αποφυγή αρνητικών καταστάσεων.
 • Την άμεση αξιοποίηση / ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Διαβούλευσης ΤΕΒΑ
 • Τη στοχευμένη αξιοποίηση της υλικής βοήθειας σε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη, με έμφαση τις οικογένειες μακροχρόνια ανέργων, πολυτέκνων, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους.
 • Τη στόχευση της υλικής στήριξης σε φρέσκα τρόφιμα, έμφαση στην στήριξη οικογενειών με παιδιά μέχρι 6 ετών, συμπλήρωση της μακράς διαρκείας τροφίμων και ειδών με «διαδημοτικό» συντονισμό δωρεών.
 • Την υιοθέτηση της Αρχής της «μέγιστης σώρευσης» των άμεσων και έμμεσων επιδοματικών ενισχύσεων προς ωφελούμενα νοικοκυριά, με στόχο την δίκαιη κατανομή των κοινωνικών πόρων, τη διάχυση των περιορισμένων πόρων σε περισσότερους ωφελούμενους και, κυρίως, της κινητοποίησης των ωφελουμένων για ενεργητική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, με στόχο τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των Δήμων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020 (περιλαμβανομένων των Ε.Π. «Αγροτικής Ανάπτυξης» και «Θάλασσας και Αλιείας»), προτείνει και διεκδικεί:

 • Την ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων στην εξειδίκευση των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με την κατοχύρωση του ρόλου της ΚΕΔΕ και των «Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)» του άρθρου 24 του Νόμου. 4314/2014 και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π.
 • Τον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τα έργα των Δήμων, τα οποία περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (ιδιαίτερα στα «Κοινωνικά Προγράμματα»).
 • Την ουσιαστική Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας (με βάση και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ECCP) με τα συλλογικά όργανα της Τ.Α., για το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, το σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων και το Πρόγραμμα ενδυνάμωσης και υποστήριξης των Δήμων.
 • Την ενίσχυση των τοπικών δικτύων κοινωνικής ασφάλισης και στήριξης/ ενδυνάμωσης των ευπαθών ομάδων, μέσω της συνδυαστικής αξιοποίησης του συνόλου των διαθέσιμων πόρων, ΕΣΠΑ 2014-2020, Εθνικοί Πόροι, λοιποί Κοινοτικοί Πόροι (π.χ. ΤΕΒΑ).
 • Την ουσιαστική συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη διαμόρφωση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ιδιαίτερα:
 • Για την Αστική Αναζωογόνηση:
  • Άμεση και ευρεία συζήτηση για το περιεχόμενο και το πλαίσιο εφαρμογής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
 • Για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου:
  • Άμεση και ευρεία συζήτηση για το περιεχόμενο και το πλαίσο εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων τύπου LEADER (CLLD / Τ.Α.Π.Το.Κ) και των δράσεων διαφοροποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη, στην κοινωνική ένταξη, την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία (CSA) και την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή κ.ο.κ.
  • Αξιολόγηση και στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).
 • Ευνοϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο και Θεσμικό Περιβάλλον για την προσέλκυση Επενδυτικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και χρηματοδότηση της Τ.Α. για την υποστήριξή τους, μέσω της αξιοποίησης του Ε.Π.Αν.Ε.Κ. για την υλοποίηση έργων τοπικής τεχνικής υποδομής.

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Τα προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα μας και σε όλη τη Μεσόγειο το μεταναστευτικό – προσφυγικό κύμα, απαιτούν άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση, γι’ αυτό το Συνέδριο αποφασίζει τα παρακάτω:

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχει πράξει καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα βοηθήσει εφόσον υπάρξει ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, χρηματοδότηση της λειτουργίας και διασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού.
 • Οι πόροι των Δήμων που χρησιμοποιούνται σήμερα στις κοινωνικές δράσεις της Αυτοδιοίκησης (όπως Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κοινωνικά Παντοπωλεία κλπ.), δεν μπορούν να δοθούν για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος και κατά συνέπεια η Κυβέρνηση οφείλει να αναζητήσεις χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και το Άσυλο, καθώς και από το Ταμείο για την Ασφάλεια και την Αποδοτική Φρούρηση των Συνόρων.
 • Η Κ.Ε.Δ.Ε. θα διεκδικήσει απευθείας για λογαριασμό των Δήμων μέρος των ευρωπαϊκών πόρων που πρόκειται να κατευθυνθούν στη χώρα,  για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
 • Απαιτούμε να προηγείται διάλογος και διευκρινήσεις πριν από κάθε απόφαση για το μεταναστευτικό ζήτημα και ιδιαίτερα για τη χωροθέτηση των προσωρινών χώρων φιλοξενίας.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο