Υπηρεσία Δόμησης-Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την περιοχή «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

 

         Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε σε δύο (2) συνεχείς δημοσιεύσεις την παρακάτω ανακοίνωση και να μας στείλετε τέσσερα (4) φύλλα εφημερίδων ανά δημοσίευση.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Έχοντας υπόψη:

  1. Το υπ΄αρ. πρωτ. 10026/5-7-2016 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δ.Α. 31193/11-7-2016)
  2. Το υπ΄αρ. πρωτ. 219658/16/3-2-2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δ.Α. 6166/8-2-2017)
  3. Την υπ. αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
  4. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2242/1994(ΦΕΚ 162/Α/3-10-94)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

  

     Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής «Κάτω Σωρός  – Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου, όπως αυτή προέκυψε από την αρχική ένταξή της με το από 20-12-2012 Π.Δ/γμα  (ΦΕΚ 15/ΑΑΠ/24-1-13), να λάβουν γνώση των σχεδίων και πινάκων της πράξης εφαρμογής που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για τρίτη φορά  στο γραφείο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι  τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στον τύπο.

 

Ο Αντιδήμαρχος

      Της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

 

Κ.Ρώτας

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο