Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο « Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1/2017 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 67ΔΚΩΨ9-6ΗΛ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 718ΠΩΨ9-5ΨΛ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο