ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) τμήμα Β: παιδιά 4-14 ετών – Γραφική Ύλη

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προς προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) τμήμα Β: παιδιά 4-14 ετών – Γραφική Ύλη», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. 
 

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμόν 10/2018 μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού και αξιοποίησης Πόρων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 21.558,60 €, ενώ με το αναλογούν Φ.Π.Α 24% ήτοι 5.174,06 €, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 26.732,66 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΠ93ΩΨ9-ΓΨ0

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   6280ΩΨ9-ΠΨ8

Επισυνάπτονται και παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο