Σε τροχιά οικονομικής αποκατάστασης ο Δήμος Αμαρουσίου – Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου

Print Friendly, PDF & Email

Αναχρηματοδότηση και επιμήκυνση των δανείων, διασφάλιση της μισθοδοσίας, αύξηση των εσόδων, εξορθολογισμός του κόστους των υπηρεσιών και εκτέλεση τεχνικών έργων μέσα από χρηματοδότηση οι βασικοί άξονες του προγράμματος.  Στόχος η δημιουργία πλεονασμάτων σε ετήσια βάση, ώστε να αποπληρωθεί στα επόμενα χρόνια το χρέος του Δήμου χωρίς να επηρεαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρει.

Όπως είχε δεσμευθεί η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, έφερε προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο που υπηρετεί το στόχο της Οικονομικής αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας  του Δήμου.


Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, που με την εφαρμογή τους σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά, θα δώσουν  οριστική και μόνιμη λύση: 
 • αφενός στο πρόβλημα χρέους που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα,  κυρίως την περίοδο 1999-2006, από τη λήψη δανείων που ξεπερνούσαν το ύψος των 150.000.000 ευρώ.


 • αφετέρου, στη διασφάλιση της καταβολής της μισθοδοσίας και της ομαλής λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του, το κόστος του οποίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα, μετά την μεταφορά και ένταξη δεκάδων εργαζομένων από τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις που καταργήθηκαν, στο Δήμο.


 • επιπλέον,  προσαρμόζεται για το διάστημα ισχύος του Προγράμματος Οικονομικής Αποκατάστασης  σε νέες, ρεαλιστικές βάσεις , που ανταποκρίνονται  στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του Δήμου , το πρόγραμμα εκτέλεσης τεχνικών έργων, όπου πλέον θα αφορά χρηματοδοτούμενα έργα και όχι έργα με ίδιους πόρους.


Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη σε ετήσια βάση ταμειακών πλεονασμάτων ( δηλαδή τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες), έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι που θα διατεθούν για τη μείωση των υποχρεώσεων και την κάλυψη των ελλειμμάτων στο κεφάλαιο κίνησης.


Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε σε καθορισμένο χρονικό διάστημα να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση, που θέλει οι υποχρεώσεις του Δήμου Αμαρουσίου να είναι έως και 2,5 φορές μεγαλύτερες από τα έσοδά του.


Ο Δήμος  Αμαρουσίου προχώρησε στην κατάρτιση Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Δεδομένα όπως:
 1. Η εφαρμογή του Καλλικράτη, που θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς στη δυνατότητα των Δήμων να δανειοδοτούνται . Αν οι περιορισμοί αυτοί ίσχυαν από το παρελθόν, προ του 2000, σήμερα ο Δήμος μας δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα χρέους, γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί  ο αλόγιστος  υπερ-δανεισμός της περιόδου 1999-2006.


 2. Η κατακόρυφη μείωση των πόρων που αποδίδονται στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στο Δήμο Αμαρουσίου από την Κεντρική Εξουσία,  μέσω των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ. Αλλά και η μη απόδοση πόρων που μας οφείλονται και δεν μας αποδίδονται από την Πολιτεία.


 3. Η μη απόδοση μέχρι σήμερα από την Πολιτεία των πόρων που προβλέπονται από την εφαρμογή του Καλλικράτη (το σύνολο των τελών κυκλοφορίας, το 12% από το ΦΠΑ, το 50% από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, το 20% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων). Αν οι πόροι αυτοί έρχονταν στο ποσοστό που μας αναλογεί στο Δήμο μας, η οικονομική μας κατάσταση θα είχε βελτιωθεί κατακόρυφα.


 4. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους του Δήμου, εξαιτίας των νέων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη, χωρίς να του έχουν μεταβιβαστεί και οι αντίστοιχοι πόροι.


 5. Η αύξηση του κόστους μισθοδοσίας , εξαιτίας της ένταξης μεγάλου αριθμού  μεταφερόμενων εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δήμου , προερχόμενων από τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις που έκλεισαν.


 6. Η δημοσιονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη μη ενεργοποίηση μέχρι σήμερα του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ και το πάγωμα του ΕΣΠΑ, γεγονός που οδηγεί σε κατακόρυφη μείωση των διατιθέμενων πόρων για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων.


 7. Η αδυναμία όλο και περισσότερων νοικοκυριών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους και να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος , η οποία  έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται τρίμηνο με τρίμηνο τα ποσά εισπράττει ο Δήμος μέσω των ανταποδοτικών τελών από τη ΔΕΗ. Και οι πόροι αυτοί αποτελούν κρίσιμο μέρος των συνολικών μας εσόδων.

Ο παραπάνω 7 λόγοι καθιστούν σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαία τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, που θα διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου Αμαρουσίου.


Και τα μέτρα αυτά θα υπηρετούν τους στόχους του Προγράμματος  Αποκατάστασης Της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου Αμαρουσίου


Πρόγραμμα που στηρίζεται σε ισχυρές βάσεις


Το  Πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στις ισχυρές βάσεις των πεπραγμένων της περιόδου 2007-2010. Αυτήν την περίοδο έγιναν τα πρώτα σημαντικά βήματα οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου , όπως:
 • Αποπληρώθηκε μεγάλο μέρος ληξιπρόθεσμων οφειλών των προηγούμενων Διοικήσεων.


 • Έγινε επανα- διαπραγμάτευση και επετεύχθη σημαντική μείωση σε προ-υπάρχουσες απαιτήσεις και οφειλές προς τράπεζες και προμηθευτές.


 • Δόθηκαν περισσότερα από 47.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή δανείων του παρελθόντος.


 • Διεκδικήσαμε με περισσότερες από 90 προσφυγές στη Δικαιοσύνη να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος μας από απαιτήσεις εργολάβων για έργα που δεν έγιναν ποτέ, προσφυγές που κερδίσαμε. Με τον τρόπο αυτό διεκδικούμενα ποσά ύψους άνω των 5.000.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς μας. 


 • Μειώθηκαν σταδιακά τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Ομίλου Δήμος Αμαρουσίου από 23 σε 4. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη εκτεταμένων  οικονομιών κλίμακας και μειώσεις εξόδων σε βάθος χρόνου. 


 • Αποτυπώθηκαν και λογιστικοποιήθηκαν οι πραγματικές οφειλές του Δήμου Αμαρουσίου. 


 • Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα πάνω από 30.000.000 ευρώ, με τα οποία υλοποιήσαμε ή υλοποιούμε μια σειρά από μεγάλα και μικρά έργα σε κάθε γειτονιά της πόλης.


 • Αξιοποιήθηκε η ακίνητη περιουσία του Δήμου.


 • Χρόνο με το χρόνο, μειώνεται το έλλειμμα του Δήμου

Την περίοδο 2007-2010 έγιναν τα πρώτα βήματα οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Αμαρουσίου. Όμως τα βήματα αυτά δεν είναι αρκετά.


Οι 6 άξονες του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Οικονομικής  Λειτουργίας του Δήμου Αμαρουσίου στηρίζεται πάνω σε 6  άξονες:
 1. Πρώτος άξονας , η Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη μισθοδοσία του προσωπικού, την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.


 2. Δεύτερος άξονας είναι η Μείωση των λειτουργικών δαπανών και εξορθολογισμός του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο, με ανάληψη μέρους ή  του συνόλου του κόστους αυτού, από τους χρήστες ή την Κεντρική Εξουσία.


 3. Τρίτος και πολύ βασικός άξονας, είναι η αύξηση των εσόδων που θα προέλθει μεταξύ άλλων :
  • από τη βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου
  • από αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που θα κινούνται κάτω από τον πληθωρισμό
  • από τα έσοδα που θα υπάρξουν από άλλες πηγές όπως  η ελεγχόμενη στάθμευση,  στο Κέντρο αρχικά και στο υπερτοπικό Κέντρο από το 2012.
  • τα έσοδα από τη λειτουργία των νέων πάρκινγκ σε όλη την πόλη που θα κατασκευαστούν μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, 
  • από τις εντάξεις περιοχών στο σχέδιο πόλης τα επόμενα χρόνια,
  • από δικαιώματα από δίκτυο οπτικών ινών, κλπ 


 4. Τέταρτος άξονας είναι η εκτέλεση τεχνικών έργων θα χρηματοδοτούνται κυρίως από άλλες πηγές, μέσω προγραμμάτων , κι όχι από τα ίδια έσοδα του Δήμου.


 5. Και πέμπτος άξονας είναι η προσπάθεια που θα κάνουμε για να πετύχουμε την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων και  μείωση του επιτοκίου, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος.

Με αφορμή τη ψήφιση του προγράμαμτος, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης δήλωσε:
« Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη και τους συμπολίτες μας και λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά δεδομένα τόσο του Δήμου, όσο και της χώρας, καταρτίσαμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου μας.  Δίνουμε έμφαση στην επίτευξη πλεονασμάτων σε ετήσια βάση, ώστε σταδιακά να καταφέρουμε και να αποπληρώσουμε τα συσσωρευμένα από το παρελθόν χρέη, αλλά και να εξακολουθήσουμε να παρε΄χουμε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους συμπολίτες μας.  Με βάση το πρόγραμμα αυτό, μέσα στα επόμενα 7 χρόνια θα καταφέρουμε να περάσουμε σε ένα στάδιο οριστικής εξυγίανσης των οικονομικών μας και θα εκπληρώνουμε όλα τα κριτήρια που απαιτούνται, και κυρίως το κριτήριο της σχέσης μεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, που θα μας επιτρέπουν να χαρακτηριστούμε υγιής οικονομικά Δήμος». 

Μετάβαση στο περιεχόμενο