Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ‘ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ’ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ‘ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ’ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.


Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ, στo πλαίσιo της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους),  θα προχωρήσει σε πρόσληψη ωφελουμένων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:


Πατρόκλου 57, τκ:13122, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ


απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ


(για Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών) ,


υπόψη Κας Λούκας Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-2692881)


Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:  27/08/2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/09/2012
και ώρες 09.00πμ – 14.30μμ


Αίτηση Υποψηφίου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Αναλυτική Προκήρυξη
Πρακτικό Ανάρτησης ΚΕΑΝ-Βόρειου Τομέα Αθηνών


——————————————- 


Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 62.901/1/2012  προκήρυξης του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.


Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 62.901/1/2012  προκήρυξης του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’.
 
Οι επισυναπτόμενοι πίνακες (εδώ) βάσει της ΚΟΧ 62.901/1/2012  είναι:


– Πίνακας κατάταξης, ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ)
– Πίνακας κατάταξης, ταξινόμηση κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (μόνο ΑΜΚΑ)
– Πίνακας απορριπτέων, ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ
– Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων δηλαδή πίνακας προσληπτέων, ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ).


——————————————- 

Μετάβαση στο περιεχόμενο