ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή), είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις δύο (2) ομάδες], είτε μόνο για την μία ομάδα εκ των υπό προμήθεια ειδών, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ » , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.      

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (199.740,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (247.677,60 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 66221) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  23η του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :   ΨΓ29ΩΨ9-3ΩΩ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:    Ψ9ΣΧΩΨ9-Γ4Π

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο