Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση κι επισκευή κτιριακών εγκατάστασεων

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση κι επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων»», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 5/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (48.372,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (59.981,28€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Δευτέρα 14 Μάιου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 
ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΔΣΧΩΨ9-ΖΟΨ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  67ΔΗΩΨ9-6ΦΓ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο