Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων – μηχανημάτων,θέρμανσης του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», και με κριτήριο κατακύρωσης:

α) για τα είδη των ομάδων Α, Β και Γ, σε ότι αφορά στην προμήθεια των ειδών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης , πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, υπολογιζόμενο για έκαστο είδος, στην εκάστοτε εβδομαδιαία διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή του Νομού Αττικής η οποία εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

β) για τα είδη και τα υλικά της Ομάδας Δ, σε ότι αφορά στην προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών, τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο της ομάδας με τη συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  1.128.119,76  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, και των Νομικών Προσώπων.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.000.626,66 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 127.493,10 €. Συνεπώς, η συνολική δαπάνη, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το είδος του διαγωνισμού ανέρχεται στο τελικό ποσό των 1.128.119,76 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 21988) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η του μηνός Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη 25η Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΝΦΝΩΨ9-Ι47

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΤΤΧΩΨ9-1Λ8

Διευκρινήσεις για την προμήθεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο