Προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία

Print Friendly, PDF & Email
Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 25/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (59.900,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00€) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 50180) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 8η Ιανουαρίου 2018 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ.
 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΘΔ1ΩΨ9-Ι14

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΔΙ8ΩΨ9-Ζ4Ν

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο