Προμήθεια οικοδομικών υλικών – αδρανών υλικών

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 6 /2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (56.445,20 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και  πέντε λεπτών (69.992,05 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), την 12η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών),, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΛΙΓΩΨ9-94Β

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 18PROC002871319

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΓΩ1ΩΨ9-00Τ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο