Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και εντύπων

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ», και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1/2016 μελέτη του Τμ. Επιμελητείας της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών (ενσωματωμένη στη διακήρυξη) .

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  134.420,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, και των Νομικών Προσώπων.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 23898) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24η του μηνός Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΝΓΘΩΨ9-Θ8Ψ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης 6Γ2ΨΩΨ9-ΥΒ0

 

Επισυνάπτεται και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο