Προκήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 24 /2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.             

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (58.673,50 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (72.755,14 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), την 3η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών),, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

 

ΑΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : Ψ91ΝΩΨ9-ΕΒ7

ΑΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΞΙΙΩΨ9-9ΙΩ

 

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο