Προκήρυξη Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Print Friendly, PDF & Email

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας έχοντας υπόψη την υπ’  αριθμ. πρωτ. 3.4159/6.822/28-02-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»


Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτεσσάρων  (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 15124 Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας τηλ. επικοινωνίας: 210-8067888, 2132038335.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 04/08/2013
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 19/08/2013
 
 

Περίληψη Ανακοίνωσης
Ανακοίνωση Πρόσληψης
Αίτηση Υποψηφίου


 


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τις Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Αμαρουσίου

Πίνακας Προσληπτέων
Πίνακας Απορριπτέων
Πίνακας Κατάταξης κατά Φθίνουσα Βαθμολογική Σειρά 


Ανάρτηση ΤΕΛΙΚΩΝ Αποτελεσμάτων για τις Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Αμαρουσίου

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων
Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης κατά Φθίνουσα Βαθμολογική Σειρά

Μετάβαση στο περιεχόμενο