Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων. ***Αναρτήθηκαν οι τελικοί πινάκες προσληπτέων.

Print Friendly, PDF & Email
H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως εκατόν δεκαεπτά (117) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι εννιάμισι (9,5) μηνών και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης, για τη λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2015-2016.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Κυριακή 20-12-2015.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Τρίτη 29-12-2015.

​​3/2/2016: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη εκατόν δεκαεπτά (117) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την χρονική περίοδο 2015-2016.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 206/16-12-2015 (ΑΔΑ: ΨΝΠ2465ΤΒΞ-ΨΡΨ) προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων, για την περίοδο 2015-2016, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των κατωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την 04-02-2016 μέχρι και την 06-02-2016, στα γραφεία της Επιχείρησης (Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα – 2ος όροφος). Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Επιχείρησης.


12/02/2016: Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 206/16-12-2015 (ΑΔΑ: ΨΝΠ2465ΤΒΞ-ΨΡΨ) προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων, για την περίοδο 2015-2016, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης,σύμφωνα με την υπ΄ αρ.07/12-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης (ΑΔΑ:ΩΕ52465ΤΒΞ-46Α), με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

12/02/2016: Αναρτήθηκαν οι τελικοί πινάκες προσληπτέων ειδικότητας καθηγητών μουσικής και εικαστικών-χορού-θεάτρου (ΣΜΕ) για την περίοδο 2015-2016

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο