Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 2/2018 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.            

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (56.750,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (70.370,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τρίτη 03 Απριλίου 2018  και ώρα 09:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr, από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στις 31-10-2018  (λήξη της αντιπυρικής περιόδου).

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι  γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδια υπάλληλος: Κοτρώτσιου Στέλλα τηλ: 213.2038.096, email: skotrotsiou@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές κλπ: Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & Δημ. Υγείας, Aρμόδιοι υπάλληλοι: Κουτραφούρη Φωτεινή, Ζαβολέα Χριστίνα, τηλ.: 210.8050606, 210.8023729, email:synergeia@maroussi.gr

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 75ΧΞΩΨ9-Κ4Ω

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου: 18PROC002838541

ΑΔΑ Προκήρυξης Δημάρχου: ΨΘΣ6ΩΨ9-Χ5Ζ

ΚΗΜΔΗΣ Προκήρυξης Δημάρχου: 18PROC002838629

 

Επισυνάπτονται παραρτήματα 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο