Παράταση για το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 ζητά η Κ.Ε.Δ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Οικονομίας και την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Κ. Corina Cretu, για παράταση της περιόδου ολοκλήρωσης των Ε.Π.  του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας / ολοκλήρωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 μέχρι το τέλος του 2016, ζητά το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. 

Το αίτημα απευθύνεται τόσο προς το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας, όσο και προς την αρμόδια επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Corina Cretu.

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σε σχετική σημερινή του απόφαση τονίζει ότι η προώθηση αυτής της ρύθμισης είναι αναγκαία διότι, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης/ έλλειψης πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει διακοπεί η υλοποίηση πολύ μεγάλου αριθμού έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ιδίως του συνόλου σχεδόν των έργων που υλοποιούν οι δήμοι.

Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται η πιστοποίηση της εκτελεσθείσας εργασίας για κάθε έργο, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές δεν δύνανται να προχωρήσουν σε εντολή πληρωμής τους ή οι εκδοθείσες εντολές δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ελλείψει πόρων, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των έργων.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει το ΔΣ της ΚΕΔΕ,  η καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων οδηγεί στη μη ολοκλήρωσή τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, προθεσμία δηλαδή που λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συνέπεια όχι μόνο να μην αποπληρωθούν από τους κοινοτικούς πόρους τα έργα αυτά, αλλά να ζητήσει η ΕΕ από το Ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

Ως εκ τούτου η ΚΕΔΕ κρίνει αναγκαία την παράταση των συναφθεισών συμβάσεων και τη ρύθμιση των  – ενδεχόμενων – προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από την αναγκαστική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων.

Επίσης υπογραμμίζει ότι το παραπάνω αίτημα είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1038/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 καθώς και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, λόγω του ότι:

  • έχουν επέλθει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, εξαιτίας της κρίσης
  • της σοβαρότητας ειδικών προβλημάτων, ιδίως οικονομικής φύσης (μη ύπαρξη ΠΔΕ)
  • προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές μεταβολές των εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο