Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ 2019

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ 2019 συνολικού προϋπολογισμού € 111.600,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (η χαμηλότερη τιμή), για μία ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2019 τεχνική μελέτη της Επιχείρησης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 21-05-2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 04-06-2019 και ώρα 16:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην   Υ.Α. 56902/215/19-05-2017, Φ.Ε.Κ. 1924/Β’/02-06-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ.: Αρμόδιος υπάλληλος: Σκαλιώτης Γιώργος τηλ: 213-2038.206, email: gskaliotis@maroussi.gr, φαξ:213-2038522. Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των εργασιών, κλπ.: Αρμόδιος υπάλληλος: Ρεπαπής Χρήστος τηλ.: 210-8056.314, email: repapis@maroussi.gr, φαξ:213-2038522.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 180 μέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης: ΩΒΚΡ4695ΤΒΞ-ΥΕ5

ΚΗΜΔΗΣ Αναλυτικής Διακήρυξης: 19PROC004976511

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο