Ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους και νέους επιστήμονες μέσα από τα ΤΟΠ.Σ.Α της «Α.Σ Πεντελικόν», προσαρμοσμένα στις ανάγκες εργασίας των δήμων μελών του Σ.Π.Α.Π

Print Friendly, PDF & Email
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014


Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ και τους νέους επιστήμονες (ιατρούς, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, μηχανικούς απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών), κατοίκους των 12 δήμων μελών του Σ.Π.Α.Π, να δηλώσουν συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων – μελών του ΣΠΑΠ» που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Α.Σ Πεντελικόν».


Η πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των δήμων – μελών του ΣΠΑΠ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων η οποία στοχεύει στην ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των Νέων Επιστημόνων για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησης ή για την ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητας τους.


Το σχέδιο δράσης αφορά συνολικά 78 ωφελούμενους, 65 ανέργους και 13 νέους επιστήμονες, προερχόμενους από τους δήμους μέλη του Σ.Π.Α.Π.


Από το σύνολο των ωφελουμένων της ομάδας στόχου ʼνεργοι (65 άτομα) προβλέπεται:


 13 άτομα να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα όπως (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης)
 12 άτομα να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων/ επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ II, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων κ.α.)
 40 άτομα να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή να απασχοληθούν σε αυτές (σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).


Για το σύνολο των ωφελουμένων της ομάδας Νέοι Επιστήμονες (13 άτομα) προβλέπεται:


 Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία των εταίρων, στους δήμους που απαρτίζουν τον Σ.Π.Α.Π, και στους διαδικτυακούς τόπους http://www.aspentelikon.gr/, και http://www.spap.org.gr/


Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια Αρχή – συνημμένα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 14:00 έως την Παρασκευή, 25/07/2014.


Συγκεκριμένα, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κάθε:


– Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον Δήμο Αμαρουσίου: Ισόγειο (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι).
 Τρίτη και Πέμπτη στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος: 3ος όροφος (Βασ. Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα, Σπάτα).
Ώρες λειτουργίας: 09:00-14:00


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναρτημένα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικό ενημερωτικό έντυπο και την αίτηση συμμετοχής στην ενότητα Ενημέρωση/Ανακοινώσεις του διαδικτυακού τόπου του Συνδέσμου http://www.spap.org.gr/.


Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα & διευκρινίσεις, μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2130 18 4446 και 2130 18 4409.


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο