Επαναληπτική Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β»

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής μόνο για το Τμήμα Β 

και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές των προμηθειών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 5Α/2016 Μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων.
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προυπολογισθεί μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα  λεπτών (9.327,90 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα  λεπτών (11.566,60 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 10η του μηνός Μάιου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημάρχου: ΩΩΩΓΩΨ9-ΒΛ7

ΑΔΑ Επαναληπτικής Προκήρυξης: Ω6ΒΤΩΨ9-8Β2

 

Παραρτήματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο