Ενημέρωση Αντιδημάρχου Καθαριότητας Β. Κόκκαλη για καθαρισμό και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων στο Μαρούσι

Print Friendly, PDF & Email

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αφορούν σε καθαρισμό οικοπέδων στην περιοχή του Σωρού, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βασίλης Κόκκαλης, επισημαίνει τα εξής:

Ο Δήμος Αμαρουσίου, με αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια του συνόλου των πολιτών, από την πρώτη ημέρα της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, προέβη σε ενέργειες αποψίλωσης και καθαρισμού όπου κρίθηκε επιβεβλημένο για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεδομένου ότι λόγω της γραφειοκρατίας οι εργολαβίες καθυστερούν να εγκριθούν και αυτό είναι φαινόμενο κοινό σε όλους τους δήμους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των κοινοχρήστων χώρων για λόγους πυρασφάλειας, κάθε χρόνο προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση του θέματος.

Συγκεκριμένα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά το τρέχον έτος, η αρμόδια υπηρεσία απέστειλε άνω των 800 επιστολών προς τους δημότες – ιδιοκτήτες οικοπέδων εφιστώντας τους την προσοχή στην υποχρέωση λήψης μέτρων για την πρόληψη πυρκαγιών και ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον Δήμο για τη διενέργεια καθαρισμού και αποψίλωσης των οικοπέδων τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου για διενέργεια καθαρισμού κοινοχρήστων αλλά και ιδιόκτητων οικοπέδων και λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία των συνεργείων να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο όγκο της αποψίλωσης και καθαρισμού αυτών σε όλη την έκταση του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την υπ’ αριθμόν 49/2018 (α.π. 3420/8-2-2018) απόφαση για την ανάθεση της υπηρεσίας σε εργολάβο.

Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, ο προϋπολογισμός της οποίας ανήλθε στο ποσό των 70.370,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και συμπεριελάμβανε τον καθαρισμό 450 στρεμμάτων, ώστε να είναι εφικτή η ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα των πολιτών.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία (συνοπτικός διαγωνισμός βάσει του προϋπολογισμού), η οποία προκηρύχθηκε στις 21-03-2018 (δυνάμει της υπ’ αρ. 56/14-3-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης και των όρων διακήρυξης), ενώ η κατακύρωση του αναδόχου έγινε στις 12-6-2018 με την υπ’ αρ. 169/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 24911/13-6-2018 και διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. Η σχετική απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης εισήλθε στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 20–7–2018 (μετά την πάροδο ενός μηνός και εν τω μέσω της αντιπυρικής περιόδου) και η σύμβαση υπεγράφη στις 2-8-2018 μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους τους αναδόχου κατ’ εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

  • ο Δήμος όχι μόνο δεν λειτούργησε επιλεκτικά στο ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων, αλλά προέβη στη νόμιμη διαδικασία για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών όπου απαιτείτο σε όλη την έκταση των διοικητικών του ορίων
  • το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (πέντε μήνες από την ολοκλήρωση της μελέτης) οφείλεται στα απαραίτητα στάδια της γραφειοκρατικής διαδικασίας ανάθεσης για την τήρηση της νομιμότητας και όχι σε καθυστέρηση των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες έπραξαν τα δέοντα δίνοντας προτεραιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης
  • η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης εκ μέρους του αναδόχου δεν ήταν εφικτή προ της 2-8-2018, ημερομηνία κατά την οποία υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, λόγω των καθυστερήσεων στη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η Δημοτική Αρχή, θεωρώντας ως ύψιστης σημασίας την πυρασφάλεια του δημόσιου χώρου, για όλους τους πολίτες (και όχι επιλεκτικά όπως αβάσιμα καταγγέλθηκε), από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου) μέσω των συνεργείων του Δήμου προέβη σε άμεση παρέμβαση για τον καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων όπου αυτό κρίθηκε επιβεβλημένο για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Σημειωτέον, επίσης, ότι το έργο αυτό, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των θερινών μηνών, οι οποίες αφενός κατέστησαν το έδαφος ιδιαίτερα υγρό αφετέρου ευνόησαν την έξαρση της βλάστησης, απέβη πλέον δυσχερές και χρονοβόρο.

Επί του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο όγκο αιτημάτων που συσσωρεύτηκαν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ο Δήμος εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο της καθαριότητας και αποψίλωσης των οικοπέδων παρεμβαίνοντας με ίδια μέσα για τη διενέργειά της (και κυριακάτικα), γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα τη μέριμνα της Δημοτικής Αρχής για την αποτελεσματική πυρασφάλεια της πόλης μας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η προστασία και ασφάλεια όλων των πολιτών, επιβεβαιώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή στέκεται με διάθεση ίσης μεταχείρισης στο πλευρό όλων των δημοτών και ενεργεί για τη διασφάλιση του κοινωνικού συνόλου και όχι με πνεύμα εξυπηρετήσεων ατομικών συμφερόντων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο