ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” εκτιμώμενης αξίας 71.227,94€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/04/2019

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του Διαγωνισμού «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 87/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΩ0ΩΨ9-Ξ12) μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 57.441,89€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 71.227,94€), η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη (υπ’ αριθ. 392/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 65ΓΙΩΨ9-Σ6Χ) επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 14-02-2019.

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Απριλίου 2019, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο