ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Καλοκαιρινού και Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ»

Print Friendly, PDF & Email
Αρ. πρωτ. της διακήρυξης 576/24-04-2018) 
 
Συνολικός προϋπολογισμός € 239.072,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο ή για την κάθε υποομάδα των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ και για το σύνολο των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Β’.
 
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 56412) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Επιχείρησης, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 16 Μαϊου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.
 
Σχετική η υπ’ αριθμ. 28/2018 συνημμένη τεχνική μελέτη της Επιχείρησης

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο