Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180075) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του


ʼξονα Προτεραιότητας «03 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».


Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στην χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με την μείωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφεριακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών πουπαρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής , διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσής της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμών θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμής ανάπτυξης

 
Ημερομηνία διαγωνισμού Τρίτη  21-10-2014. Λήξη υποβολής προσφορών ώρα 10.00 π.μ.
 

Η περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ:6ΒΘΥΩΨ9-Θ6Α
 

 Τεύχη Δημοπράτησης


Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας


Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς


Προυπολογισμός Μελέτης


Τιμολόγιο Μελέτης


Τιμές Εφαρμογής


Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


Τεχνικές Προδιαγραφές


Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων


Τεχνική Περιγραφή


Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης για την Πράξη ¨Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Αμαρουσίου’


Ενεργειακή Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Δημοτικών Κτιρίων


Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ


Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων μελέτης


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο