Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές,  σύμφωνα με το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.» για τον οδοκαθαρισμό των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 699.999,75 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο που αφορά στο όφελος του Αναδόχου και στο προϋπολογισμό τους κόστους για την χρήση εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών (Πίνακας 2 του Προϋπολογισμού μελέτης), που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 6/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης..

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 16748) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 600ΖΩΨ9-Ξ0Τ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης ΨΠΟΓΩΨ9-7ΦΙ

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο