Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για το σύνολο καθεμιάς από τις ομάδες Α ή Β των προς προμήθεια ειδών, που περιλαμβάνονται στην 14/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  4.326.894,00  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 19779) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΟ71ΩΨ9-ΟΙΕ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης 6Κ12ΩΨ9-ΨΣΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο