Διακήρυξη Ανοικτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού και Λοιπών Ειδών Καθαριότητας»

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την κάθε υποομάδα των προς προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α  και αντίστοιχα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της  ΟΜΑΔΑΣ Β ή στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ  Γ.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 11Α/2016 μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  247.299,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, και του Νομικού Προσώπου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 30125) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 23η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΑΟΔΩΨ9-ΨΡΑ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Ξ38ΩΨ9-ΝΜΣ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

Έγγραφα διευκρινήσεων που αφορούν τον  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Εγγραφο 1

Εγγραφο 2

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο