Διαγωνισμό για την Προμήθεια στοιχείων αστικού εξοπλισμού

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή), στην κάθε ομάδα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  στοιχείων αστικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού για την ΟΜΑΔΑ Α 37.107,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.182,00 ), για την ΟΜΑΔΑ Β 2.876,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 556,80 €) και Σύνολο Προϋπολογισμού 39.983,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.738,80 €) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13 /2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και τις δύο ομάδες της Μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7531ΩΨ9-ΕΟΛ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 18PROC003216926

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 63ΞΙΩΨ9-59Γ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο