Δημοσίευση Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών (( Χημικού Υλικού (υποομάδα Α3 – απολυμαντικά, χημικά κ.α.) και (Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού (ομάδα Β – Δημοτικό Κολυμβητήριο))

Print Friendly, PDF & Email

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την με αριθμό 32/2016 (ΑΔΑ: ΩΤΞ5ΩΨ9-Κ4Τ) απόφασή του ενέκρινε τη διενέργεια προμήθειας α) Χημικού Υλικού (υποομάδα Α3 – απολυμαντικά, χημικά κ.α.) και β) Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού (ομάδα Β – Δημοτικό Κολυμβητήριο) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, μέχρι την 18η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ των υλικών που αναγράφονται στην πρόσκληση με:

ΑΔΑ: 6ΜΓ1ΩΨ9-1ΨΓ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο