Δημοσίευση διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης της αρχικής) για τη «προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου, (δηλαδή μόνο όσον αφορά την ομάδα Α’ της υπ’ αριθμ. 2/2016 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής), συνολικού προϋπο­λογισμού 69.072,68 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 28705) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  11η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  7Δ7ΞΩΨ9-Ω0Ρ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  6ΨΓΡΩΨ9-4ΣΤ

Μετάβαση στο περιεχόμενο