Δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου, Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.)

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Αμαρουσίου και η προμήθεια λοιπών ειδών τροφίμων (είδη αρτοποιείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, παντοπωλείου, οπωροπωλείου) για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου, Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.), συνολικού προϋπο­λογισμού  335.190,60  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 13471) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 .

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΝΩΙΩΨ9-ΤΞ5

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: Ω8ΠΡΩΨ9-291

Μετάβαση στο περιεχόμενο