Δημοσίευση διαγωνισμού για προμήθεια χημικών-απολυμαντικών κ.ά.

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2016 μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού, τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χημικών-απολυμαντικών (αέριο-υγρό χλώριο-αλγοκτόνο-σόδας-κροκιδοτικό κ.λ.π. απολυμαντικά και χημικά) για συντήρηση – απολύμανση κολυμβητικής δεξαμενής δημοτικού κολυμβητηρίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).                   

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των € 34.171.44 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 22η του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:30 π.μ. Οι προσφορές με όλα τα δικαιολογητικά δύναται  να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Αμαρουσίου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124 Μαρούσι, Γραφείο Πρωτοκόλλου ή την ίδια  ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή μέχρι την ώρα λήξης  κατάθεσης των προσφορών.

 

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:ΩΡΤ6ΩΨ9-ΨΔ8

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ: Ω8Σ5ΩΨ9-Μ25

Μετάβαση στο περιεχόμενο