Γ. Πατούλης: Τις προτάσεις των Δήμων παρουσίασε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης»

Print Friendly, PDF & Email

Τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού στην αντιμετώπιση της φτώχειας, τον περιορισμό των ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν ενιαίο φορέα, και την επέκταση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλους τους Ο.Τ.Α α’ βαθμού παρουσίασε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης, προσερχόμενος στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις» στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το σχετικό υπόμνημα με τις προτάσεις και παρατηρήσεις της Κ.Ε.Δ.Ε που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, υπόψη της Επιτροπής. Ως προς το κεφάλαιο που αφορά στη λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης όπως η δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης, επιδότηση σίτισης σε νοικοκυριά, επισημαίνεται ότι οι Δήμοι, τα ΝΠΔΔ αυτών και οι επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούν 4.449 δομές που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, καλύπτοντας 171.390 ωφελούμενους. Στο σύνολο των κοινωνικών δομών εργάζονται 19.297 εργαζόμενοι.

Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, η τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού με ιδίους πόρους έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει αναπτύξει σειρά από δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Για αυτό δικαιωματικά μπορεί και πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας για τους εξής λόγους:

  • Πληροί μία σειρά από κριτήρια όπως την «εγγύτητα», τη συμπληρωματικότητα», την «ιδιαιτερότητα» και τη «αποκέντρωση»
  • Οι ΟΤΑ α’ βαθμού διαθέτουν ένα μόνιμο δίκτυο Κοινωνικών Δομών και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την αντικειμενική και συνεχή καταγραφή των ωφελουμένων.
  • Οι Ο.Τ.Α α’ βαθμού ως προς την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, αξιοποιούν και συνεργάζονται με όλους τους κοινωνικούς φορείς και τα κοινωνικά δίκτυα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός «κοινωνικού πλέγματος» στήριξης και προστασίας ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (π.χ. Εκκλησία, Σύλλογοι Γονέων, Ιατρικοί Σύλλογοι, Δίκτυα, Εθελοντές κ.α.)

Για τον λόγο αυτό προτείνεται να προστεθεί στο Άρθρο 5 του Σ/Ν η δέσμευση των αρμόδιων Υπουργών, πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, τη λήψη των σχετικών Διοικητικών μέτρων και την εκπόνηση του Προγράμματος Δράσης εφαρμογής αυτών, να προηγηθεί η σχετική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς περιλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Ως προς τη συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), η Κ.Ε.Δ.Ε στο υπόμνημά της επισημαίνει ότι οι Ελεγκτικές Αρχές που έχουν θεσμοθετηθεί για να ασκούν τον έλεγχο στη νομιμότητα και τη διαφάνεια των πράξεων των ΟΤΑ, ξεπερνούν τις 11, ενώ έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, σύγχυση αρμοδιοτήτων, όμοια στοχοθεσία και απίστευτη γραφειοκρατική διαδικασία. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι, αντί να εισφέρουν θετικό αποτέλεσμα, στην πράξη αποτελούν τροχοπέδη στη διαχείριση των οξυμένων προβλημάτων και στην αποτελεσματικότητα της διοικητικής δράσης.

Για το λόγο αυτό, η ΚΕΔΕ πρότεινε να περιοριστούν οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί σε έναν Ενιαίο Φορέα που θα αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή απαλλαγμένη από κρατικές παρεμβάσεις, η οποία θα έχει επαρκή επιστημονική στελέχωση με εμπειρία και η οποία θα διεξάγει αξιόπιστους ελέγχους, που θα πρέπει να περατώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επομένως είναι αναγκαίο, να προστεθεί στο Άρθρο 13 του Σ/Ν η δέσμευση των αρμόδιων Υπουργών, πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, τη λήψη των σχετικών Διοικητικών μέτρων και την εκπόνηση του Προγράμματος των Σχεδίων συντονισμένης δράσης, να προηγηθεί η σχετική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς περιλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, ζήτησε η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που ίσχυσε πιλοτικά σε 13 Δήμους κατά το προηγούμενο εξάμηνο, να επεκταθεί στο σύνολο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.

 

Σχετικά αρχείαΟ Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις των Δήμων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο