Γ. Πατούλης: Οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη δημιουργία ενός νέου Κράτους που θα δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

Print Friendly, PDF & Email

Προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ στο Βόλο

Στην ανάγκη να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση «γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής» αλλά και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο  αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Γιώργος  Πατούλης.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε: 

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη διαχείριση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, αλλά και άλλων συναφών Κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020)
 • Η ΚΕΔΕ  και οι ΟΤΑ μπορούν να  διαχειρισθούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα του πόρους του ΕΣΠΑ που θα χρηματοδοτήσουν έργα και παρεμβάσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α. της χώρας. Να προωθηθεί η αξιοποίηση κονδυλίων από αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, από Τομεακά η Επιχειρησιακά Προγράμματα, κατευθύνοντας τους  σε προγράμματα Κοινωνικής πολιτικής και δράσεων της  Αυτοδιοίκησης.    
 • Aξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης στους  πολίτες με  έμφαση στις ευπαθείς ομάδες λόγω και της παρούσας συγκυρίας (π.χ. Άστεγοι , Άνεργοι, Άμεα κ.α.).
 • Συμμετοχή εκπροσώπων  της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ως προς τα θέματα Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και Προαγωγής της Υγείας πρότεινε :

 • Θεσμοθετημένη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την πιστοποίηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
 • Ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας ότι η αποκέντρωση αυτή είναι προς συμφέρον τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της προσπάθειας εξοικονόμησης των πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι

 • Η συγκρότηση Διεύθυνσης  κοινωνικής υπηρεσίας ή Διεύθυνσης κοινωνικής πολιτικής και υγείας σε κάθε ΟΤΑ με την αναγκαία και απαραίτητη στελέχωση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
 • Η  δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων,  που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο  ρόλο των ΟΤΑ, στην παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών στους πολίτες και στην ανάπτυξη της  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
 • Η ενίσχυση σε προσωπικό αλλά και σε πόρους κρίνεται επιτακτική για την ομαλή λειτουργία των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων.

 

Κατά συνέπεια απαιτείται άμεσα :

 • Η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δράσεων των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών  και Διαρθρωτικών Ταμείων από τους ΟΤΑ Α βαθμού.
 • Η προετοιμασία, οργάνωση και θέσπιση Ολοκληρωμένων Τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και την προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
 • Η θέσπιση Κοινωνικών συμμαχιών με εγνωσμένου κύρους εταίρους, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία κα επάρκεια στην υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων.

 

Στην ανάγκη σαφούς και θεσμοθετημένης περιγραφής του ρόλου της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στο «Χάρτη Απασχόλησης» της χώρας, και της αποτύπωσης αυτού μέσω νόμου, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου.

Περιγράφοντας αναλυτικά τις προτάσεις της Επιτροπής για το θέμα, ο κ. Μελετίου αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις εξής πρωτοβουλίες:

 • Οι Δήμοι να καταγράψουν και να επικαιροποιούν διαρκώς, τις πραγματικές ανάγκες της απασχόλησης, αλλά και της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης. Πάνω στα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να σχεδιάζονται τόσο οι πολιτικές απασχόλησης όσο και οι στρατηγικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Άμεση αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ με πρώτο βήμα, τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στο ΔΣ του Οργανισμού.
 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε κάθε Δήμο που δύναται και το επιθυμεί να αναπτύξει τέτοια υπηρεσία, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
 • Επέκταση σε τουλάχιστον 12 μήνες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.
 • Συνδιαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου για τη Μείωση της Ανεργίας, στο πλαίσιο των οποίων, να τεθεί και η εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ), για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
 • Άμεση διάθεση πόρων στους ΟΤΑ, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, οι νέες δημοτικές δομές, καθώς και θεσμική απονομή ρόλου του συντονιστή Εταίρου στους Δήμους, σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών απασχόλησης.
 • Έμφαση στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, αλλά και της ανεργίας όσων πολιτών βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και είναι άνεργοι.
 • Η ΚΕΔΕ να απαιτήσει την αξιοποίηση των κονδυλίων, από τους αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, από Τομεακά ή Επιχειρησιακά Προγράμματα, και τη διάθεση των πόρων σε Προγράμματα Απασχόλησης, Κοινωνικής Οικονομίας και εν γένει δράσεων της Αυτοδιοίκησης.
 • Υιοθέτηση από το Συνέδριο της απαίτησης, για την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, μέσα από τους θεματικούς πόρους και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων, και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.   
 • Διαμόρφωση από την κυβέρνηση ξεκάθαρου πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία, με επίλυση του ζητήματος της συμμετοχής των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων στη σύνθεση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

 

Σχετικά αρχείαΦωτογραφία (1)


Φωτογραφία (2)

Μετάβαση στο περιεχόμενο