Γ. Πατούλης: Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου τώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα οι δημοπρασίες έργων σε πολλούς δήμους

Print Friendly, PDF & Email

Αίτημα Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  Χ. Σπίρτζη για τροποποίηση διατάξεων του θεσμικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών

Το αίτημα να υπάρξει άμεση τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών καταθέτει Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης  με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  Χ. Σπίρτζη.

Όπως υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων στην επιστολή του, η τροποποίηση του σχετικού άρθρου είναι αναγκαία «προκειμένου να δοθεί νομικά η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να συγκροτήσουν επιτροπές δημοπρασιών από τεχνικούς υπαλλήλους, να δημοπρατούν τα έργα τους με επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν υπάλληλοι μη τεχνικών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, ακριβώς δηλαδή όπως γινόταν μέχρι την έκδοση του Ν.4412».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αφού περιγράφει τα προβλήματα που προκύπτουν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο υπογραμμίζει ότι η ΚΕΔΕ ζητά εκ νέου την τροποποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στους δήμους, έτσι ώστε  σε περίπτωση που ο δήμος δεν διαθέτει προσωπικό με τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, να μπορεί να ορίσει υπαλλήλους από άλλες ειδικότητες, όπως συνέβαινε μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν αποτελεί υποχρεωτική εφαρμογή αντίστοιχης διάταξης Κοινοτικής Οδηγίας, που ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, τονίζει ο Γ. Πατούλης, «ο αρμόδιος Υπουργός έχει την ευχέρεια να προβεί σε τροποποίηση της άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την απώλεια πόρων και την πλήρη αδυναμία δημοπράτησης δημοτικών έργων».

Επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο