Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  273.965,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σημειώνουμε ότι από τα 273.965,60€, τα 245.000,00€ θα δοθούν από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ενώ τα υπόλοιπα 28.965,6€ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου.

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 68499) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ.Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα  Προμηθειών.

 Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 220.940,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  4.418,80€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε το ήμισυ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι κατά ενενήντα (90) ημέρες.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω  διάρκεια, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε από αίτημα του προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου).

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 

(Κωδικός NUTS: GR300)

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 6Κ4ΦΩΨ9-ΠΜΤ

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου: 18PROC004261969

ΑΔΑ Προκήρυξης Δημάρχου: 6Ν33ΩΨ9-211

ΚΗΜΔΗΣ Προκήρυξης Δημάρχου: 18PROC004262172

 

Επισυνάπτονται παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο