”Δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης , συνολικού προϋπο­λογισμού 134.990,04 € (συμπερ/νου ΦΠΑ ).
 
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 20525) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  26η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  64Ν8ΩΨ9-ΕΨΖ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΙ7ΕΩΨ9-272

Μετάβαση στο περιεχόμενο