Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Πασχαλινές ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Οικονομική Συμμετοχή (τροφεία)  
 
 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

 

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 43/11-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

 

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία), θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων, στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό με αριθμό: 6041 030020 804,  (IBAN: GR16 0171 0410 0060 4103 0020 804)

Ως αιτιολογία στην κατάθεση θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο Παιδικός Σταθμός όπου φιλοξενείται το παιδί. Στη συνέχεια, οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίζουν αντίγραφο της κατάθεσης στον Παιδικό Σταθμό. Η καταβολή των τροφείων θα πραγματοποιείται ως εξής:

 

Δόση

Περίοδος, από:

Περίοδος, έως:

Πληρωτέα έως:

Μήνες

Α

01-09-2018

31-10-2018

30-09-2018

2

Β

01-11-2018

31-12-2018

30-11-2018

2

Γ

01-01-2019

28-02-2019

31-01-2019

2

Δ

01-03-2019

30-04-2019

31-03-2019

2

Ε

01-05-2019

31-07-2019

31-05-2019

3

 

 

Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Τυχόν έγκριση εγγραφής λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου μήνα.

Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, είναι διαμορφωμένο ως εξής:

 

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

Νηπιακό Τμήμα

 για 1 παιδί

Νηπιακό Τμήμα

 για 2 παιδιά

Βρεφικό Τμήμα

 για 1 παιδί

Βρεφικό

Τμήμα για 2 παιδιά

Μέχρι 12.000 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Από 12.001 – 15.000€

30

45

60

90

Από 15.001 – 20.000€

35

52

65

97

Από 20.001 – 25.000€

40

60

70

105

Από 25.001 – 30.000€

50

75

85

127

Από 30.001 – 35.000€

70

105

110

165

Από 35.001 – 40.000€

90

135

135

202

Από 40.001 – 45.000€

110

165

160

240

Από 45.001 – 50.000€

140

210

185

277

Από 50.001 – 70.000€

160

240

220

330

Από 70.001 – και άνω

200

300

260

390

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και δεν δηλώσουν συμμετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών θα καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των τροφείων που αντιστοιχούν στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους, χωρίς να τους αναγνωριστεί οποιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

Ειδικά όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα, μέχρι 12.000€, θα καταβάλουν μηνιαία τροφεία 30,00€ για το πρώτο παιδί και 15,00€ για το δεύτερο.
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Καμία αίτηση επανεγγραφής δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα επιλογής εάν υπάρχει οφειλή δόσης καταβολής τροφείων από 01-09-2017 έως  31-05-2018 καθώς και προηγούμενων ετών.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 

 

 1. Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, παιδιά προερχόμενα από διάφορα ιδρύματα, που εδρεύουν στην πόλη.

 

 1. α) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, υπερπολύτεκνες οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω.
  β) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, πολύτεκνες οικογένειες, με τέσσερα παιδιά και με εισόδημα έως 50.000€. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.
  γ) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων τρίτεκνες οικογένειες και με εισόδημα έως 45.000€. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.
  δ) Απαλλάσσεται της καταβολής τροφείων το τρίτο παιδί κάθε οικογένειας όταν και τα τρία παιδιά φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό.

 

 1. Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (σύζυγοι ή παιδιά), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ) και με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ θα καταβάλλουν 30€ για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.

 

 1. Οι χήροι/ες, διαζευγμένες, σε διάσταση, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι φοιτητές ή σπουδαστές (στο πρώτο πτυχίο), στρατιώτες (προσκομίζεται η ανάλογη κατά περίπτωση βεβαίωση):
  α) μέχρι 20.000 ευρώ απαλλάσσονται των τροφείων.
  β) Από 20.001€ έως 30.000€ θα καταβάλλουν 30€ για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί.

 

 1. Θα απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων τα παιδιά των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών.

 

 1. Οι υπάλληλοι γενικώς του Δήμου Αμαρουσίου και των φορέων του (προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ή αντίγραφο μισθοδοσίας), που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ θα καταβάλλουν σύμφωνα με την χαμηλότερη κλίμακα του συνημμένου πίνακα (30€) για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί. Για εισοδήματα άνω των 30.000€ θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των μηνιαίων τροφείων για κάθε παιδί (έως 2 παιδιά). Επίσης οι παραπάνω υπάλληλοι που έχουν από 3 παιδιά και άνω θα καταβάλλουν τροφεία σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2α)  2β)  2γ)  2δ)  των απαλλαγών και ειδικών ρυθμίσεων καταβολής τροφείων.