Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊούΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Οικονομική Συμμετοχή (τροφεία)  
 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 38/23-04-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία), θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων, στην Τράπεζα Πειραιώς, στον λογαριασμό με αριθμό: 6041 030020 804, (IBAN: GR16 0171 0410 0060 4103 0020 804). Ως καταθέτης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του βρέφους ή νηπίου & αποδέκτης ο Δημοτικός Παιδικός ή Βρεφονηπιακός  Σταθμός του Δήμου Αμαρουσίου. Αντίγραφο της κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού.

Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, είναι διαμορφωμένο ως εξής:

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

Νηπιακό Τμήμα

για 1 παιδί

Νηπιακό Τμήμα

για 2 παιδιά

Βρεφικό Τμήμα

για 1 παιδί

Βρεφικό

Τμήμα για 2 παιδιά

Μέχρι 12.000 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Από 12.001 – 15.000€

24

36

48

72

Από 15.001 – 20.000€

28

42

52

78

Από 20.001 – 25.000€

32

48

56

84

Από 25.001 – 30.000€

40

60

68

102

Από 30.001 – 35.000€

56

84

88

132

Από 35.001 – 40.000€

72

108

108

162

Από 40.001 – 45.000€

88

132

128

192

Από 45.001 – 50.000€

112

168

148

222

Από 50.001 – 70.000€

128

192

176

264

Από 70.001 – και άνω

160

240

208

312

 

Όταν φοιτά νήπιο και βρέφος στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς,  για το βρέφος θα καταβάλλεται το 50% της αντίστοιχης κλίμακας των μηνιαίων τροφείων.

Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής.

Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου μήνα και τυχόν διαγραφή παιδιού μέχρι το α΄ δεκαπενθήμερο του μήνα δικαιούται έκπτωση 50% της αντίστοιχης μηνιαίας εισφοράς του.

Επίσης για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετρείται το σύνολο των εισοδημάτων και των δυο γονέων, όπως αυτά δηλώνονται στη φορολογική δήλωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και δεν δηλώσουν συμμετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών θα καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των τροφείων που αντιστοιχούν στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους, χωρίς να τους αναγνωριστεί οποιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου.  Ειδικά όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα  μέχρι 12.000,00 €, θα καταβάλλουν μηνιαία τροφεία 24,00 € για το πρώτο παιδί και 12,00 € για το δεύτερο (για το νηπιακό τμήμα) και 48,00 € για το πρώτο παιδί και 24,00 € για το δεύτερο (για το βρεφικό τμήμα) .

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 

  1. Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, παιδιά προερχόμενα από διάφορα ιδρύματα, που εδρεύουν στο Μαρούσι.

 

  1. α) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, υπερπολύτεκνες οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω.

β) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων, πολύτεκνες οικογένειες, με τέσσερα παιδιά και με εισόδημα έως 50.000€. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.

γ) Απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων τρίτεκνες οικογένειες και με εισόδημα έως 45.000€. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.

δ) Απαλλάσσεται της καταβολής τροφείων το τρίτο παιδί κάθε οικογένειας όταν και τα τρία παιδιά φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό.

 

  1. Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ) και με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ θα καταβάλλουν 24€ για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί. Πέραν του ποσού αυτού θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των τροφείων για κάθε παιδί.

 

  1. Οι χήροι/ες, διαζευγμένες, σε διάσταση, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι φοιτητές ή σπουδαστές (στο πρώτο πτυχίο), στρατιώτες (προσκομίζεται η ανάλογη κατά περίπτωση βεβαίωση):

α) μέχρι 20.000 ευρώ απαλλάσσονται των τροφείων.

β) Από 20.001€ έως 30.000€ θα καταβάλλουν 24 € για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί.

 

  1. Θα απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων τα παιδιά των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών.

 

  1. Οι υπάλληλοι του Δήμου Αμαρουσίου και των φορέων του (προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ή αντίγραφο μισθοδοσίας), που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.001 έως 20.000€ θα καταβάλλουν 16€ για το ένα παιδί και το ήμισυ του ποσού αυτού για το δεύτερο παιδί. Από 20.001 έως 30.000 € θα καταβάλλουν 24 € για το ένα παιδί και το ήμισυ αυτού για το δεύτερο παιδί. Για εισοδήματα άνω των 30.001€ θα καταβάλλουν το 60% της αντίστοιχης κλίμακας των μηνιαίων τροφείων για κάθε παιδί (έως 2 παιδιά). Επίσης οι παραπάνω υπάλληλοι που έχουν από 3 παιδιά και άνω θα καταβάλλουν τροφεία σύμφωνα με τις περιπτώσεις 2α) 2β) 2γ) 2δ) των  ρυθμίσεων καταβολής τροφείων.