Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Πασχαλινές ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών  
 

Λειτουργία παιδικών σταθμών

 • Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών είναι 7:00 έως 16:00 για το χειμερινό ωράριο και 6:45 έως 16:00 για το θερινό ωράριο.

Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν:

 • Σάββατα και Κυριακές.
 • 1-31 Αυγούστου.
 • 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων).
 • Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα).
 • Τις ημέρες αργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Προσέλευση-αναχώρηση των παιδιών

 • Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 6:45 και λήγει στις 9:00 (θερινό ωράριο) και στις 7:00 και λήγει στις 9:00 (χειμερινό ωράριο).Το ωράριο τηρείται αυστηρά.
 • Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν μετά το μεσημεριανό γεύμα από 12:45 έως 14:15 και από 15:15 έως 16:00.
 • Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή από κηδεμόνες τους ή από υποδεικνυόμενο εξουσιοδοτημένο άτομο.
 • Η τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αναχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.

Διαγραφή νηπίων

Η διαγραφή των παιδιών γίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εφόσον αποδειχθεί ότι συντρέχουν λόγοι μη προσαρμογής του νηπίου και ένταξης στο περιβάλλον του σταθμού, λόγω σωματικών, πνευματικών και ψυχικών παθήσεων, μετά από εισήγηση της ειδικής επιτροπής του Ν.Π. στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διαγραφή. Αιτήσεις διαγραφής μετά τις 30/4/2016 δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός από αποδεδειγμένη αλλαγή τόπου κατοικίας.
 • Για σοβαρή μεταδοτική ασθένεια του παιδιού. Σημειώνεται ότι υφίσταται δυνατότητα επανένταξης παιδιού μετά από τεκμηριωμένη αποθεραπεία από μεταδοτική ασθένεια ή άλλη ασθένεια με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί ενημερωτικό σημείωμα παιδιάτρου ή άλλου σχετικού ιατρού.
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση δε συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.
 • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή,  εφόσον αυτή  προβλέπεται,  για χρονικό διάστημα πέρα των δύο μηνών  και αφού πρώτα ειδοποιηθούν γραπτώς  αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό (στην περίπτωση αυτή ισχύει η Υ.Δ.)
 • Όταν το παιδί συμπληρώνει την νόμιμη ηλικία για την εγγραφή του στο νηπιαγωγείο (στο τέλος της σχολικής περιόδου).