Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη, έχουν οριστεί πέντε Αντιδήμαρχοι (Σπύρος Σταθούλης, Βασίλειος Κόκκαλης, Ευάγγελος Κάββαλος, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γεώργιος Ζήκος), στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 

Ο Αντιδήμαρχος κος Σπύρος Σταθούλης, ο οποίος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Διαχείρισης (Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων, Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων).
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών (Τμήμα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας, Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης, Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίου, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Επιμελητείας).
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
 • την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο
 • τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από το άρθρο 94Β του ν. 3852/2010 σχετικές με την «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη».

   

        ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
        ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
        
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Κόκκαλης, ο οποίος ορίζεται Διατάκτης και Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης, αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων), καθώς και την ευθύνη για τον Εξωραϊσμό της Πόλης.
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων, Τμήμα Αστικού Πρασίνου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων χώρων). Ειδικά, μεταβιβάζεται και η εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά, αναφέρονται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
            ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
 
 

Ο Αντιδήμαρχος κος Ευάγγελος Κάββαλος αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, (Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, Τμήμα Χωροθέτησης, Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων, Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας, Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών). Επιπλέον, την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (και των τμημάτων αυτής) και ειδικότερα, την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών. Επίσης, την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά, την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βορέειου Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής Πινακοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξή της, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου.
 • την εποπτεία και την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων της ελεγχόμενης στάθμευσης.
 

Ο Αντιδήμαρχος κος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων).
 • την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Αστικής Κατάστασης, Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια». Επίσης, κάθε θέμα που προκύπτει από διατάξεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
        ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Ζήκος,  ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναλαμβάνει:       

 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων Κτισμάτων.
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που αφορούν στη νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσης, της εγκατάστασης κ.λπ. των στεγάστρων αφετηριών και στάσεων λεωφορείων του  Ο.Α.Σ.Α. και της Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς επίσης και την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό των ζητημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

            ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
 
           ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ