Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΑναρτήσεις διάφορες

Πρόσκληση Ανοιχτής Διαβούλευσης των Δήμων-Εταίρων της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών για την συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

των Δήμων-Εταίρων  της Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  για την συγκρότηση

του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής 

με αξιοποίηση του «εργαλείου» της  

«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ050 του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

 

Οι Δήμοι – Εταίροι της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών συγκροτώντας την «Εταιρική Σχέση της Π.Ε. του Βόρειου Τομέα Αθηνών

καλούν:

  • Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Εταίρους που είτε έχουν έδρα στο Βόρειο Τομέα Αθηνών είτε δραστηριοποιούνται σε αυτόν,
  • Ερευνητικούς, Κοινωνικούς, Εκπαιδευτικούς και άλλους Κοινωνικούς Φορείς που ομοίως έχουν έδρα στο Βόρειο Τομέα Αθηνών ή δραστηριοποιούνται σε αυτόν,
  • Υπηρεσίες και Φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που έχουν έδρα στο Βόρειο Τομέα Αθηνών,
  • Λοιπούς Φορείς, Συλλόγους, Κοινωνικά Δίκτυα και αντίστοιχες συλλογικότητες, δίκτυα και πρωτοβουλίες που έχουν έδρα στο Βόρειο Τομέα Αθηνών,
  • Φυσικά πρόσωπα (Πολίτες, Ερευνητές, Επαγγελματίες με ειδικά ενδιαφέροντα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του «ΜΕΑΠ»,
  • Μεμονωμένες Επιχειρήσεις ή δικτυώσεις και συνεργατικά σχήματα αυτών,

να συμμετάσχουν στην «ανοιχτή διαδικασία» φυσικής και ηλεκτρονικής διαβούλευσης η οποία αποσκοπεί:

  • αφενός, στην υποστήριξη της διαδικασίας οριστικοποίησης του στρατηγικού πλαισίου και επεξεργασίας ιδεών και προτάσεων επί του Σχεδίου  «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΧΕ/ΒΑΑ), το οποίο θα προετοιμασθεί σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις κατευθύνσεις και το χρονοδιάγραμμα της Πρόσκλησης ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, καθώς και τον «Οδηγό Εφαρμογής» και,
  • αφετέρου, στη διαδικασία συγκρότησης της «Εταιρικής Σχέσης» του Βόρειου Τομέα Αθηνών, η οποία σε μόνιμη μορφή θα υποστηρίξει με τη μορφή «Μηχανισμού Διακυβέρνησης» μετά την έγκριση της ΟΧΕ/ΒΑΑ την εξειδίκευση, την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΟΧΕ/ΒΑΑ. Προτείνεται να αξιοποιηθούν σχετικά εργαλεία δικτύωσης (networking) και «κοινωνικών συνεργατικών μηχανισμών» (socialclustering).

Η διαβούλευση έχει ημερομηνία έναρξης την 17/3/2017 και καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 9/04/2017.

Το «Ειδικό Έντυπο ΟΧΕ/ΒΑΑ» διαβούλευσης θα αποστέλλεται  στο εξής e-mail: Oxe-bta@maroussi.gr έως την ανωτέρω ημερομηνία.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Κείμενο Διαβούλευσης 1589 KB 
Έντυπο Υποβολής Προτάσεων 296 KB 
Πρόσκληση Ανοιχτής Διαβούλευσης των Δήμων-Εταίρων της Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για την συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής 575 KB 

Επιστροφή