Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠρομήθεια εντύπων και καλλιτεχνικής δημιουργίας(φυλλαδίων - αφισών – καρτών – προσκλήσεων, κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και καλλιτεχνικής δημιουργίας(φυλλαδίων -  αφισών – καρτών – προσκλήσεων, κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε (34.395,00 €) ευρώ επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα και ογδόντα λεπτών (42.649,80€)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Προέδρου :       6ΧΥ5465ΤΒΞ-5ΗΚ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   Ω312465ΤΒΞ-37Μ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΤΕΥΔ για προμήθεια εντύπων 36 KB 
Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς για προμήθεια εντύπων 13 KB 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για προμήθεια εντύπων 17 KB 

Επιστροφή