Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 10/2019 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 10/2019 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (59.600,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (73.904,00 €), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 14η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :Ω4Υ5ΩΨ9-ΕΙΑ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Ν23ΩΨ9-ΙΜ1

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

10/01/20

Για το έγγραφο-διευκρίνηση πατήστε εδώ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για του ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027 34 KB 
Οικονομική προσφορά για του ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027 28 KB 

Επιστροφή