Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87055.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 27-01-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Οικονομική προσφορά για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 36 KB 
ΤΕΥΔ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 185 KB 
Μελέτη για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 1405 KB 
Διακήρυξη για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 883 KB 

Επιστροφή