Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Διεθνή) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 521.358,37 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. , με κριτήρια ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ  των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Β και Γ  και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Δ και Ε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 82540) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 27η Ιανουαρίου 2020 και Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εκατό ογδόντα (180)  από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΔΦΜΩΨ9-ΨΕ5

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 19PROC006069799

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΠΟ9ΩΨ9-ΓΔΖ

ΑΔΑΜ Περιληπτικής Διακήρυξης: 19PROC006070090

Επισυνάπτονται και παραρτήματα .

21/01/2020

1.Διευκρίνηση πατήστε εδώ

2.Διευκρίνηση πατήστε εδώ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για προμήθεια ειδών καθαριότητας 54 KB 
espd-request-v2 για προμήθεια ειδών καθαριότητας 224 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α για προμήθεια ειδών καθαριότητας 39 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ για προμήθεια ειδών καθαριότητας 43 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε για προμήθεια ειδών καθαριότητας 53 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1 ΟΜΑΔΑΣ Β για προμήθεια ειδών καθαριότητας 44 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2 ΟΜΑΔΑΣ Β για προμήθεια ειδών καθαριότητας 39 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Γ1 ΟΜΑΔΑΣ Γ για προμήθεια ειδών καθαριότητας 39 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Γ2 ΟΜΑΔΑΣ Γ για προμήθεια ειδών καθαριότητας 39 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Γ3 ΟΜΑΔΑΣ Γ για προμήθεια ειδών καθαριότητας 39 KB 

Επιστροφή