Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΑντικατάσταση υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της οδού Νερατζιωτίσσης

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της υπηρεσίας, για την υπηρεσία με τίτλο «Αντικατάσταση υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της οδού Νερατζιωτίσσης», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα   χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (40.250,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (49.910,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Σύμβασης «Αντικατάσταση υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της οδού Νερατζιωτίσσης».

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       ΨΚΞΗΩΨ9-ΜΑΧ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   ΨΚΥ9ΩΨ9-ΒΤΧ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 326 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 261 KB 
Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 68 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 66 KB 

Επιστροφή