Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus»

Προκήρυξη Συνοπτικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες / υποομάδες υπηρεσιών της υπ’ αριθμόν 9/2019 μελέτης του Τμ.Πληροφορικής της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (54.100,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα επτά χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (67.084,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 10η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :         6Φ2ΖΩΨ9-ΟΥΝ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:     ΨΩΔΤΩΨ9-6ΜΥ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη για Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus 78 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 41 KB 
Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 13 KB 
Οικονομική Προσφορά 15 KB 
Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης (Ν.1599) 13 KB 

Επιστροφή