Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠεριληπτική Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων»

Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των υπηρεσιών, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 6/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  190.000,00 € (άνευ ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και αναλύεται (1) σε 169.392,00 € για την ασφάλιση των υφιστάμενων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του δημοτικού στόλου και (2) σε 20.608,00 € που αντιστοιχούν στο δικαίωμα προαίρεσης.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 73213) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η του μηνός Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΣΗ4ΩΨ9-ΓΗ6

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 78ΡΦΩΨ9-ΦΕ5

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράρτημα Γ ΤΕΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 35 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 27 KB 

Επιστροφή