Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 81532

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00π.μ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Όροι Διακήρυξης Φιλόδημος ΙΙ 1317 KB 
Περιληπτική Διακήρυξη Φιλόδημος ΙΙ 256 KB 
Μελέτη Φιλόδημος ΙΙ 6698 KB 
Οικονομική Προσφορά Φιλόδημος ΙΙ 112 KB 
ΤΕΥΔ Φιλόδημος ΙΙ 186 KB 

Επιστροφή